Skip to:

- Szybka reakcja organów ścigania i podjęcie działań interwencyjnych są kluczowe nie tylko ze względu na zabezpieczenie dowodów w sprawie, ale przede wszystkim z uwagi na konieczność udzielenia pomocy małoletniemu pokrzywdzonemu, a często oddzielenia go od sprawcy przemocy – przekonuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i apeluje do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka o przeprowadzenie kompleksowej oceny istniejących procedur i ich skuteczności w sytuacji podejmowania interwencji Policji w związku ze zgłoszeniami przypadków stosowania przemocy wobec dzieci.

Marek Michalak wskazuje, że wśród wpływających do Biura RPD spraw wystąpiły dwa przypadki związane z brakiem podjęcia natychmiastowej interwencji oraz odmową podjęcia działań sprawdzających w sytuacji zgłoszenia przemocy wobec dziecka.

Rzecznik zwraca uwagę na konieczność udoskonalenia istniejących procedur w zakresie oceny stanu zdrowia dziecka w trakcie policyjnej interwencji, w szczególności pod kątem weryfikacji występujących u dziecka obrażeń ciała. W ocenie RPD obowiązujące regulacje (stworzone algorytmy postępowania w tym zakresie) są zbyt ogólnikowe, a w przypadku, gdy opiekunowie dziecka ukrywają okoliczności zdarzenia, stosują wobec dziecka przemoc albo ją akceptują – mogą wiązać się z brakiem dokładności w zabezpieczaniu śladów i ujawnieniu wszystkich dowodów.

Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji apeluje też o szkolenia funkcjonariuszy Policji do pracy z dzieckiem – ofiarą przemocy, oraz wykorzystanie potencjału dzielnicowych w zakresie pomocy rodzinom, w których istnieje zagrożenie przemocą bądź ta przemoc wystąpiła. Jak podkreśla RPD szybkie podejmowanie działań w sprawach, gdzie pokrzywdzonym jest dziecko, odgrywa szczególne znaczenie w świetle znowelizowanego Kodeksu karnego, który wprowadza m.in. obowiązek prawny reagowania na przemoc wobec najmłodszych, osób słabszych i nieporadnych życiowo. 

Czytaj także: RPD i MSW przypominają policji, jak traktować dzieci podczas interwencji 

Przypomnijmy: w 2014 roku MSW z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka wypracowało „Zalecenia dotyczące postępowania dla dobra dziecka”. To praktyczne wskazówki dla funkcjonariuszy Policji w sytuacji podejmowania działań, w których obecne jest dziecko.

Poszczególne punkty, wymienione na plakacie, wskazują na konieczność zabezpieczenia w jak najlepszy sposób interesów dziecka oraz zapewnienia mu właściwej opieki i poczucia bezpieczeństwa na każdym etapie postępowania.

Dokument powstał w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej”, we współpracy z przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Komendy Głównej Policji. Zalecenia w formie plakatu zostały przekazane do wszystkich jednostek Policji w całym kraju.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (PDF)

Odpowiedź MSWiA (PDF)