Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka złożył w Senacie RP i Sejmie RP Informację o działalności RPD w 2017 r. oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. Dokument w sposób kompleksowy obrazuje sytuację dzieci w Polsce oraz wskazuje obszary koniecznych zmian w zakresie ochrony praw dziecka.

Zgodnie z Art. 12.1 Ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka Rzecznik przedstawia Sejmowi i Senatowi, corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, informacje o swojej działalności i uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka.

Dokument zawiera informacje o działalności Rzecznika na rzecz ochrony praw dziecka, w szczególności: prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych, prawa do nauki oraz prawa do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.

W 2017 r. do Rzecznika zgłoszono dokładnie 39 182 sprawy. Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej dotyczyło prawa dziecka do wychowania w rodzinie – ponad 12 tysięcy.

Liczba podjętych spraw z podziałem na kategorie:

Prawo do życia i ochrony zdrowia – 4 271

Prawo do wychowania w rodzinie – 12 324

Prawo do godziwych warunków socjalnych – 2 435

Prawo do nauki – 5 978

Prawo do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem – 3 206

Prawo do informacji – 9 571

Inne - 1 397

W Informacji wymienione i omówione są wystąpienia generalne RPD oraz wybrane sprawy indywidualne. Zawarto w niej także m.in. wykaz spraw sądowych i administracyjnych z udziałem Rzecznika, informacje o działalności kontrolnej, współpracy z organami władzy oraz instytucjami państwowymi, jak też inicjatywy w zakresie upowszechniania praw dziecka.

W drugiej części złożonego w Senacie i Sejmie dokumentu znajdują się Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka w 2017 r. Rzecznik wymienia w niej zrealizowane postulaty RPD w zakresie poprawy ochrony praw najmłodszych obywateli. W Uwagach RPD wskazuje także na kwestie, które wymagają pilnego rozwiązania.

Działalność Rzecznika Praw Dziecka w 2017 r. w liczbach

39 182 - liczba zgłoszonych spraw

363 - liczba przystąpień do spraw sądowych i administracyjnych

168 - liczba wystąpień generalnych

299 - liczba wydarzeń i inicjatyw objętych honorowym patronatem RPD

52 000 - liczba dzieci, które wzięły udział w spotkaniach z RPD

Informacja o działalności RPD w 2017 r. oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka (PDF)