Skip to:

Prezydent RP podpisał ustawę o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych. O przepisy zawarte w tej ustawie Rzecznik Praw Dziecka zabiegał od 2009 roku.

W toku procedowania rządowego projektu ustawy Marek Michalak zgłaszał istotne uwagi – apelował m.in. o wydłużenie terminu na złożenie skargi kasacyjnej z dwóch do czterech miesięcy. - Dzięki temu uchwalone prawo nie będzie tylko na papierze, ale będzie realnym instrumentem służącym pomocy dzieciom – zaznacza Rzecznik Praw Dziecka.

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa wychodzi naprzeciw wielu zgłaszanym przez Rzecznika Praw Dziecka od dziewięciu lat postulatom. Jednym z nich było przywrócenie możliwości zaskarżania do Sądu Najwyższego prawomocnych orzeczeń wydanych w oparciu o regulacje Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.

Czytaj także:

W Sejmie realizacja postulatów RPD

Senatorowie podzielili stanowisko RPD

Kolejnym postulatem RPD, który znalazł odzwierciedlenie w rządowym projekcie ustawy, jest odstąpienie od natychmiastowej wykonalności postanowień wydanych w I instancji w sprawach toczących się w trybie Konwencji haskiej.

- Wprowadzona zmiana jest odpowiedzią na wielokrotnie zgłaszaną przeze mnie potrzebę nowelizacji przepisu art. 579 k.p.c,. regulującego kwestię wstrzymania wykonalności postanowień wydanych przez sąd opiekuńczy, poprzez poszerzenie katalogu tych postanowień o orzeczenia w przedmiocie powrotu bezprawnie uprowadzonych dzieci do miejsca stałego pobytu – podkreślił RPD podczas wystąpienia w Sejmie 9 stycznia br., który pierwsze wystąpienie w tej sprawie skierował do Ministra Sprawiedliwości już w 2009 roku.

- Proponowana zmiana pozwoli uchronić dzieci przed dramatycznymi konsekwencjami decyzji ich rodziców, którzy - nie mogąc liczyć na pełną dwuinstancyjność postępowania sądowego – zmuszeni byli ukrywać się wraz z dziećmi w oczekiwaniu na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy przez sąd odwoławczy – zaznacza RPD.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

Kalendarium wystąpień RPD dot. Konwencji haskiej:

SN przychylił się do stanowiska, które RPD przedstawił w wystąpieniu generalnym do MS

Konwencja haska: postulaty RPD uwzględnione 

O wyrokach orzekanych w oparciu o Konwencję haską (wystąpienie RPD do MS z 23 grudnia 2009 roku)

Do Ministra Sprawiedliwości (wystąpienie RPD do MS z 19 stycznia 2012 roku)

W sprawie postępowań prowadzonych na podstawie Konwencji haskiej (wystąpienie RPD do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z 5 maja 2015 roku)

SN powinien kontrolować orzeczenia wydane w trybie Konwencji haskiej (wystąpienie RPD do Prezydenta RP z 22 grudnia 2015 roku)

Konwencja haska: dobro dziecka ważniejsze od czasu postępowania (wystąpienie RPD do MS z 23 maja 2016 roku)

W sprawie nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego - skarga kasacyjna (wystąpienie RPD do MS z 15 września 2016 roku)

Konwencja haska: wykonalność postanowień tylko po uzyskaniu prawomocności (wystąpienie RPD do MS z 24 listopada 2016 roku)

Konwencja haska: dwie odmienne linie orzecznicze (wystąpienie RPD do MS z 25 lipca 2017 roku)