Skip to:

18 lutego 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka z prośbą o analizę skali zjawiska porażeń prądem dzieci na słupach trakcyjnych infrastruktury kolejowej. Wystąpienie jest... więcej...
18 lutego 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do regulacji przepisów o świadczeniach otrzymywanych z funduszu... więcej...
15 lutego 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego z prośbą o przedstawienie wyjaśnień, czy kierowany przez niego resort dokonał analizy, jak zmiany dotyczące zasad funkcjonowania bibliotek... więcej...
15 lutego 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas w sprawie konieczności przeanalizowania zarówno praktyki, jak i aktów prawnych z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli... więcej...
23 stycznia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza z prośbą o udzielenie informacji w zakresie oceny warunków higieny procesu nauczania w kontekście możliwości pozostawienia przez uczniów w... więcej...
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Rzecznika Praw Dziecka przez nauczycieli i rodziców uczniów szkół w sprawie dokonywania przeglądów higieny osobistej, Rzecznik przedstawił swoje oficjalne stanowisko w przedmiotowej sprawie kierując je do wiadomości... więcej...
22 stycznia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych Jacka Cichockiego w związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o planowanej przez Komendanta Głównego Policji likwidacji 10 policyjnych izb dziecka w Polsce, m.in... więcej...
21 stycznia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o ponowną analizę funkcjonowania pieczy zastępczej oraz wymagań stawianych kandydatom do jej sprawowania. W trosce o... więcej...
31 grudnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas w sprawie funkcjonowania w Polsce tzw. "okien życia". Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej
Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o analizę i opinię w sprawie, czy wprowadzanie zajęć z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w bardzo wczesnych godzinach porannych lub późnych godzinach popołudniowych nie narusza zasad... więcej...
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie planowanych działań resortu związane z odnotowanymi przypadkami przemocy nauczycieli w stosunku do uczniów (28 grudnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie (27 grudnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie realizacji przez pięcioletnie dzieci pracowników Ambasady RP rocznego przygotowania przedszkolnego (14 grudnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o pomoc w dostosowaniu pomieszczeń świetlicowych do warunków stawianych w ustawie z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (3 grudnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Pracy i... więcej...
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych z prośbą o rozważenie możliwości nałożenia na Policję obowiązku natychmiastowego przekazywania Rzecznikowi informacji o nagłych zgonach oraz pobiciach dzieci (26 listopada 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zbyt długich pobytów nieletnich w policyjnych izbach dziecka (23 listopada 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dostępności lecznictwa uzdrowiskowego i sanatoryjnego dla dzieci i młodzieży (16 listopada 2012 roku) Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania przypadków pobytu w szpitalach psychiatrycznych tych dzieci, u których jest brak wskazań medycznych do przebywania w szpitalu oraz o zapewnienie właściwej opieki... więcej...
9 listopada 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie pediatrycznej opieki paliatywnej. W swoim wystąpieniu Marek Michalak zwrócił uwagę na dwa ważne aspekty zagadnienia tj. zbyt niski poziom... więcej...
9 listopada 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie zapewnienia specjalistycznej opieki dzieciom poza szpitalem psychiatrycznym, aby nie musiały pozostawać w nich mimo... więcej...

Strony

Subskrybuj Wystąpienia generalne