Skip to:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych z propozycją wspólnego opracowania nowego narzędzia stosowania praw dziecka określonych w Konwencji o Prawach Dziecka oraz w Konstytucji (4 listopada 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku jednolitej praktyki w polskich sądach w zakresie funkcjonowania tzw. 24-godzinnych dyżurów sędziów rodzinnych sądów rejonowych (4 listopada 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie wieku uczniów-pilotów uprawnionych do samodzielnego lotu szybowcem (31 października 2012 roku) Wystąpienie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
30 października Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniaka-Kamysza, wspierając publicznie złożoną deklarację, o podjęcie pilnych działań zmierzających do skrócenia - w ustawie o opiece nad dziećmi do lat... więcej...
Wystąpienie do Minister Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o wsparcie działań zmierzających do zmiany przepisów w celu uregulowania dla dobra dzieci „adopcji ze wskazaniem” (24 października 2012 roku) Wystąpienie do Minister Pracy i Polityki Społecznej
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o informacje dotyczące ingerencji służb socjalnych i sądów obcych państw w stosunki rodzinne obywateli polskich mieszkających za granicą. Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z wnioskiem o zainicjowanie prac nad nowelizacją ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (22 października 2012 roku) Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny... więcej...
Wystąpienie do kuratorów oświaty z apelem o poświęcenie większej uwagi dzieciom o szczególnych potrzebach edukacyjnych (19 października 2012 roku) Wystąpienie do kuratorów oświaty
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w związku z problemem finansowania działalności specjalistycznych szpitali pediatrycznych w Polsce (17 października 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Zdrowia
Wystąpienie do Przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie likwidacji placówek wsparcia dziennego (17 października 2012 roku) Wystąpienie do Przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dostosowania i wdrożenia regulacji międzynarodowych do ustawodawstwa krajowego objętych w Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych,... więcej...
Wystąpienie do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie nie wystawiania przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka (15 października... więcej...
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w związku z zagrożeniem likwidacji placówek wsparcia dziennego (9 października 2012 roku) Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w związku z zagrożeniem likwidacji placówek wsparcia dziennego (9 października 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Wystąpienie do Prezydentów, Burmistrzów, Starostów i Wójtów z apelem o wzmożenie działań, mających na celu monitorowanie losów dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie oraz o podejmowanie odważnych i skutecznych przedsięwzięć, które zapewnią ochronę dzieci przed... więcej...
Wystąpienie do Marszałków Województw z apelem o wzmożenie działań, mających na celu monitorowanie losów dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie oraz o podejmowanie odważnych i skutecznych przedsięwzięć, które zapewnią ochronę dzieci przed krzywdzeniem ze strony ich... więcej...
Wystąpienie do Wojewodów z apelem o wzmożenie działań, mających na celu monitorowanie losów dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie oraz o podejmowanie odważnych i skutecznych przedsięwzięć, które zapewnią ochronę dzieci przed krzywdzeniem ze strony ich najbliższych (8... więcej...
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o wydanie Zarządzenia w sprawie procedur dotyczących kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i adopcyjnej (28 września 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki... więcej...
W związku z sytuacją, w której Lotnicze Pogotowie Ratunkowe odmówiło małoletniemu udzielenia pomocy, Rzecznik Praw Dziecka przeanalizował przepisy prawa odnoszące się do funkcjonowania tej służby i dnia 11 września 2012 r. wystąpił do Ministra Zdrowia w tej sprawie.... więcej...
Wystąpienie do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych z prośbą o wprowadzenie norm żywieniowych dla dzieci, a także o rozwiązania w zakresie właściwego asortymentu sklepików szkolnych (20 września 2012 roku) Wystąpienie do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Strony