Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka - uczestnik postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o stwierdzenie niezgodności art. 11a ust. 3 i art. 11a ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, sygn. akt: K 28/11 - zwrócił się 23... więcej...
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie poprawienia aktywności fizycznej uczniów na zajęciach wychowania fizycznego (20 lipca 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej
20 lipca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z prośbą o podjęcie działań, które zapewnią uczniom praktyczną możliwość pozostawiania w pomieszczeniach placówki oświatowej części podręczników i... więcej...
20 lipca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego Przemysława Bilińskiego z prośbą o podjęcie działań, które zapewnią uczniom praktyczną możliwość pozostawiania w pomieszczeniach placówki oświatowej części... więcej...
W wystąpieniu generalnym z 4 lipca 2012 roku - skierowanym do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina - Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się o udzielenie informacji, czy są prowadzone prace legislacyjne nad przepisami umożliwiającymi organom ścigania... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka - nawiązując do wystąpień z 9 lutego 2010 roku oraz 7 czerwca 2011 roku - zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z prośbą o informacje na temat postępu prac nad wprowadzeniem aktów wykonawczych dotyczących kwestii przymusowego... więcej...
28 czerwca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się również do Prezesa Polskiej Izby Turystyki Pawła Niewiadomskiego o przekazanie członkom Izby - w szczególności firmom zajmującym się organizacją miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży - prośby o zapewnienie... więcej...
27 czerwca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych Jacka Cichockiego z prośbą o wykreślenie z projektu ustawy o cudzoziemcach zapisów umożliwiających umieszczania małoletnich cudzoziemców przebywających w Polsce bez... więcej...
Wystąpienie do Ministra Zdrowia z propozycją wprowadzenia obowiązku corocznego badania każdego dziecka przez lekarza pediatrę (26 czerwca 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Zdrowia
Wystąpienie do Ministra Ochrony Środowiska w związku z tragicznym wypadkiem na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego (21 czerwca 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Ochrony Środowiska
Wystąpienie do Prezydentów Miast, Burmistrzów, Wójtów i Starostów Powiatów z apelem o rzetelne rozpoznanie potrzeb żywieniowych uczniów i wnikliwą analizę zmian w sposobie żywienia dzieci i młodzieży w szkołach (14 czerwca 2012 roku) Wystąpienie do Prezydentów Miast,... więcej...
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o podjęcie działań, które wyeliminują praktykę pobierania przez szkoły pieniędzy za wydanie świadectw szkolnych (13 czerwca 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących udzielania zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem (12 czerwca 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego zawierające uwagi dotyczące praktyk w zakresie ścigania przestępstw związanych z naruszaniem nietykalności cielesnej dzieci przez osoby dorosłe (25 maja 2012 roku) Wystąpienie do Prokuratora Generalnego
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie reprezentacji dziecka w postępowaniu karnym, kiedy sprawcą jest jeden z rodziców małoletniego (25 maja 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o rozważenie możliwości wpisania przestępstw seksualnych, popełnianych na szkodę dziecka, do grupy przestępstw nie ulegających przedawnieniu (11 maja 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o informacje na temat stanu prac nad ratyfikacją Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi (27 kwietnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych
Wystąpienie do Prezesa Polskiego Radia z prośbą o wzbogacenie – szczególnie w Roku Janusza Korczaka - anten rozgłośni o kolejne audycje dla dzieci i o dzieciach (18 kwietnia 2012 roku) Wystąpienie do Prezesa Polskiego Radia
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej o pilne podjęcie działań przewidzianych w ustawie o umowach międzynarodowych w celu złożenia przez Polskę podpisu pod III Protokołem Fakultatywnym do Konwencji o Prawach Dziecka (12 kwietnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra... więcej...
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zwiększenia liczby specjalizacji pediatrycznych (12 kwietnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Zdrowia

Strony