Skip to:

1 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia o rozważenie możliwości zmiany rozporządzenia w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania. Rzecznik otrzymuje alarmujące sygnały od rodziców, iż niektórzy lekarze... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 1 czerwca do Komendanta Głównego Policji Andrzeja Matejuka, by użycie środków przymusu bezpośredniego przez Policję wobec nieletnich było ograniczone do sytuacji, w których jest to istotnie niezbędne. Rzecznik podkreślił... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się 30 kwietnia br. do Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie nadzoru nad bezpieczeństwem najmłodszych użytkowników szkolnych boisk i placów zabaw. Marek Michalak - podkreślając prawo i potrzebę dziecka do uczestniczenia w zabawach i... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Januszem Kochanowskim zwrócili się do Prezesa Rady Ministrów z gorącym apelem o szczególną ochronę dzieci w warunkach kryzysu finansowego. Apel ten jest efektem spotkania, które odbyło się... więcej...
Uczniowie z dysfunkcją wzroku, uczęszczający do liceów ogólnokształcących, potrzebują podręczników, drukowanych w systemie brajlowskim. W związku z ich niewystarczającą ilością, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 4 marca 2009 roku do Ministra Edukacji... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 27 lutego 2009 r. zwrócił się do Pana Roberta Wijasa - Prezesa Polskiego Radia z prośbą o nieograniczanie organizowanych cotygodniowo w Studiu Koncertowym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie "Poranków muzycznych" dla dzieci.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 30 stycznia 2009 r. zwrócił się do Pani Katarzyny Hall - Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o zapewnienie uczniom dostępu do szkół ponadgimnazjalnych na zasadzie równych szans. W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 20 stycznia 2009 r. zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall, z prośbą o podjęcie działań regulujących zasady organizacji zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej w szkołach. Dbałość o poprawną sylwetkę... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił w dniu 13 stycznia br. do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stanowienia oraz stosowania prawa wewnątrzszkolnego, związanego z karami statutowymi wobec uczniów. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na praktykę stosowanych... więcej...
W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do właściwych Kuratorów Oświaty z prośbą o szczególną troskę w zapewnieniu uczniom dobrego pod... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, w związku ze stale aktualną i nieuregulowaną sprawą przeciążenia uczniów tornistrami, których zawartość przekracza swym ciężarem normy dopuszczalne dla ich wieku, zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie działań... więcej...
W oparciu o informacje medialne z ostatnich dni, dotyczące sytuacji uczniów z wielu szkół spowodowanej trudnymi warunkami atmosferycznymi powodującymi znaczne problemy z uczęszczaniem dzieci do szkół Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, zwrócił się do Ministra... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił w dniu 31 grudnia br. do Ministra Edukacji Narodowej z apelem o podjęcie działań na rzecz rodzin i dzieci, doświadczonych negatywnymi skutkami emigracji rodziców. Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił w dniu 31 grudnia br. do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z apelem o podjęcie działań na rzecz rodzin i dzieci, doświadczonych negatywnymi skutkami emigracji rodziców. Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił w dniu 31 grudnia br. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z apelem o podjęcie działań na rzecz rodzin i dzieci, doświadczonych negatywnymi skutkami emigracji rodziców. Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 29 grudnia 2008 r. przedstawił Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi uwagi, dotyczące oceny systemu ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy. Przeprowadzona w Biurze Rzecznika Praw Dziecka analiza dotychczasowych... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Zdrowia Ewy Kopacz o pilne podjęcie sprawy ułatwienia dzieciom dostępu do lekarza pediatry. Zaproponował, by pediatrę umieścić na liście specjalistów do których nie trzeba posiadać skierowanie od lekarza... więcej...
22.09.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem generalnym do Ministra Zdrowia w sprawie poprawy dostępności opieki lekarzy pediatrów. Wystąpienie
11.09.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem generalnym do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktyk segregacyjnych odnośnie uczniów w polskich szkołach. Wystąpienie  
03.09.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem generalnym do do irlandzkiego Rzecznika Praw Dziecka w sprawie projektu wprowadzenia w Irlandii przepisów zezwalających na segregację dzieci emigrantów w szkołach. Wystąpienie  

Strony